Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması Ümsa Yatırım A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kimlik bilgileri: Ad, soyad, unvan, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, nüfus cüzdanı fotokopisi, TCKN/VKN.
İletişim bilgileri: Ev adresi, e-posta adresi, ev ve cep telefon numarası
Fatura bilgisi
Kredi kartı bilgisi
Otel giriş – çıkış saatleri, oda numara bilgisi, konaklama geçmişi
Müşteri memnuniyet anketi sonuçları
Plaka bilgisi
Kamera görüntüleri

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar İle Kullanılmaktadır?

Müşterilerle iletişim kurulması,
Satış ve tahsilat yapılması,
Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi.
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, sair sözlü, yazılı, kamera kayıt sistemleri veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Şirketimiz, bu verileri gerektiğinde güvenlik ve kamera sistemini yöneten şirket ile polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri, idari organlar ve yargı mercilerine idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, iş ortaklarına yurt içi ve yurt dışı ilişkili olduğumuz kuruluşlara aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize yazılı olarak veya planlama@umsa.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak iletebilirsiniz.

Merkez Adres : Yeniyut Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:57/A Merkez/Tokat
Yazışma Adresi : Kerimbey Mah. 1752. Sk. No:2 Tekkeköy / SAMSUN
Telefon : 0362 266 43 00-01
İnternet Sitesi : umsa.com.tr
Eposta Adresi : planlama@umsa.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aday Personele Yönelik Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması Ümsa Yatırım A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kimlik bilgileri: Ad, soyad
İletişim bilgileri: E-mail, telefon numarası
Başvuru yapılan departman bilgisi
Eklenen CV içerisinde yer alan bilgiler

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar İle Kullanılmaktadır?
Yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi,
Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi,
Gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi,
CV’nizin ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirmeye alınması,
İş ortaklarımızın değerlendirmesine sunulması.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan; “açık rıza bulunması” hukuki sebebi ile sizden sözlü veya yazılı, web sitemiz üzerinden, insan kaynakları internet platformları, telefon ve e-posta aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verilerini, ana hissedarımız, grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışı üçüncü taraflara “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya planlama@umsa.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres : Yeniyut Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:57/A Merkez/Tokat
Yazışma Adresi : Kerimbey Mah. 1752. Sk. No:2 Tekkeköy / SAMSUN
Telefon : 0362 266 43 00-01
İnternet Sitesi : umsa.com.tr
Eposta Adresi : planlama@umsa.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması Ümsa Yatırım A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kimlik bilgileri: Ad, soyad, unvan, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, nüfus cüzdanı fotokopisi, TCKN/VKN.
İletişim bilgileri: Ev adresi, e-posta adresi, ev ve cep telefon numarası
Fatura bilgisi
Kamera görüntüleri

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar İle Kullanılmaktadır?
Müşterilerle iletişim kurulması,
Satış ve tahsilat yapılması,
Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi.
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, sair sözlü, yazılı, kamera kayıt sistemleri veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Şirketimiz, bu verileri gerektiğinde güvenlik ve kamera sistemini yöneten şirket ile polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri, idari organlar ve yargı mercilerine idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, iş ortaklarına yurt içi ve yurt dışı ilişkili olduğumuz kuruluşlara aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Tokat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize yazılı olarak veya planlama@umsa.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak iletebilirsiniz.

Merkez Adres : Yeniyut Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:57/A Merkez/
Yazışma Adresi : Kerimbey Mah. 1752. Sk. No:2 Tekkeköy / SAMSUN
Telefon : 0362 266 43 00-01
İnternet Sitesi : umsa.com.tr
Eposta Adresi : planlama@umsa.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aday Personele Yönelik Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması Ümsa Yatırım A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kimlik bilgileri: Ad, soyad
İletişim bilgileri: E-mail, telefon numarası
Başvuru yapılan departman bilgisi
Eklenen CV içerisinde yer alan bilgiler

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar İle Kullanılmaktadır?
Yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi,
Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi,
Gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi,
CV’nizin ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirmeye alınması,
İş ortaklarımızın değerlendirmesine sunulması.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan; “açık rıza bulunması” hukuki sebebi ile sizden sözlü veya yazılı, web sitemiz üzerinden, insan kaynakları internet platformları, telefon ve e-posta aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verilerini, ana hissedarımız, grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışı üçüncü taraflara “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya planlama@umsa.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres : Yeniyut Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:57/A Merkez/Tokat
Yazışma Adresi : Kerimbey Mah. 1752. Sk. No:2 Tekkeköy / SAMSUN
Telefon : 0362 266 43 00-01
İnternet Sitesi : umsa.com.tr
Eposta Adresi : planlama@umsa.com.tr